NOWA! Grupa Producentów Warzyw Agro-Centrum Charsznica Sp. z o. o.

logo

ul. Żarnowiecka 18

32-250 Charsznica

Pon - Pt 8.00 - 16.00

Dostawy 8.00 - 20.00

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ GPW ACC Sp. z o.o.

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Grupę Producentów Warzyw Agro-Centrum Charsznica Sp. z o.o. (dalej: ACC), tel.: +48 41 3836011, adres e-mail: kontakt@a-cc.pl, strona internetowa: www.a-cc.pl

2. Definicje:
1) Portal - strona internetowa dostępna pod adresem www.a-cc.pl,
2) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
3) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
4) Usługa lub Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez ACC określone w § 2 Regulaminu,
5) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi,
6) Użytkownik - podmiot korzystający z Portalu lub z Usług, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z ACC wraz z wejściem przez Użytkownika do Portalu lub wybranych przez niego podstron Portalu lub z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług.

4. Rozpoczęcie korzystania z Portalu lub Usług jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika warunków Regulaminu.

5. Użytkownik przez wejście do Portalu lub przez skorzystanie z Usług wyraża zgodę na natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną i przyjmuje do wiadomości, że tym samym traci prawo do odstąpienia od tej umowy z chwilą skorzystania z Usług lub Portalu.

6. ACC informuje, zgodnie z art. 6 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem Usług lub Portalu, wprowadzanych przez ACC do Systemu teleinformatycznego którym posługuje się Użytkownik, określone zostały w Polityce prywatności oraz Polityce cookies.

§ 2
Usługi


Regulamin dotyczy następujących usług świadczonych drogą elektroniczną przez ACC:

1) Zamówienia - usługa polegająca na udostępnieniu formularza do zamówienia produktów oferowanych przez ACC. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przez ACC zamówienia,

2) Zapytania - usługa polegająca na udostępnieniu formularza do sporządzenia i wysłania zapytania do ACC, na które udzielana jest odpowiedź.

§ 3
Warunki świadczenia Usług


1. ACC udostępnia Usługi lub Portal na rzecz Użytkownika nieodpłatnie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Celem skorzystania z Portalu lub Usług, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym ACC:
1) dostęp do sieci Internet,
2) posiadanie konta poczty elektronicznej,
3) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy.

3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Systemów teleinformatycznych treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych, treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ogólnie przyjętymi normami społecznymi, moralnymi lub godzącymi w dobre obyczaje.

5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, ACC ma prawo do zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług lub dostępności Portalu, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.

6. ACC ma prawo zaprzestać świadczenia Usług lub udostępniania Portalu w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

7. ACC ma prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

8. ACC nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych, za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

9. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez ACC określa Polityka prywatności.

§ 4
Prawa własności intelektualnej


1. Wszelkie prawa do treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług, przysługują ACC.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

3. Żaden fragment (np. tekst, grafika, logotypy, ikony, pliki audio, wideo, pliki z danymi oraz wszelkie inne dane) prezentowany w Portalu lub będący składnikiem Usług nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie bez uprzedniego zezwolenia ACC.

§ 5
Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje dotyczące Usług należy zgłaszać na adres email: kontakt@a-cc.pl lub pisemnie na adres ACC.

2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

3. Każda reklamacja powinna zawierać krótki opis problemu, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).

4. ACC dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji ACC niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub złożone po terminie.

§ 6
Zagrożenia związane z korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną


1. ACC podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z Portalu i Usług przez odpowiednie zabezpieczenia własnego Systemu teleinformatycznego.

2. Niezależnie od podejmowania działań o których mowa w ust. 1, ACC informuje o szczególnych, potencjalnych zagrożeniach mogących powstać w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Usług lub Portalu.

3. Podstawowe zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet, to:
1) programy szpiegujące - programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o Użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu,
2) spam - niezamawiane wiadomości rozsyłane do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,
3) phishing - wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję.

4. W celu uniknięcia zagrożeń o których mowa w ust. 3 ACC zaleca:
1) instalację programów antywirusowych podlegających stałej aktualizacji,
2) włączenie zapory sieciowej (tzw. firewall),
3) nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
4) czytanie okien instalacyjnych aplikacji,
5) regularne skanowanie systemu programem antywirusowym,
6) instalację programów prewencyjnych (wykrywanie i zapobieganie włamaniom),
7) używanie oryginalnego systemu i aplikacji.

§ 7
Postanowienia końcowe


1. Regulamin niniejszy obowiązuje od 1 sierpnia 2018 r.

2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona w każdej chwili przez Użytkownika przez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

3. ACC zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.a-cc.pl i będą wchodzić w życie z dniem publikacji.

4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Portalu lub Usług. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron z chwilą opuszczenia Portalu lub zaprzestania korzystania z Usług.

5. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

Potrzebujesz więcej informacji? Zapytaj.

Adres:

ul. Żarnowiecka 18
Miechów-Charsznica
32-250 Charsznica

Telefon:

+48 41 383 60 11, 720 801 077

e-mail: kontakt@a-cc.pl
Biuro czynne:
  • Poniedziałek 08:00-16:00
  • Wtorek 08:00-16:00
  • Środa 08:00-16:00
  • Czwartek 08:00-16:00
  • Piątek 08:00-16:00
  • Sobota, Niedziela nieczynne

Kontraktacja na 2019 rok

Poszukujemy doświadczonych producentów do kontraktacji upraw i zbiorów na przyszły 2019 rok.
Kapusta biała, czerwona, pekińska, buraki, marchew, pietruszka, czosnek i cebula.
Warunki współpracy do uzgodnienia. Zapraszamy

Zakontraktuj z nami uprawy na nastepny rok! - Kontakt

Sprawdzić jak do nas dojechać

Mapy Google